Thông tin cần thiết để đăng ký tham gia Studio
  1. Thông tin này sẽ được sử dụng trong các thảo luận công khai với khóa học của bạn và trong diễn đàn hỗ trợ edX101 của chúng tôi.